Happy Birthday to Kiril Despodov!

Happy Birthday to Kiril Despodov!

Today, Kiril Despodov celebrates his Birthday! We wish Kiril many sporting success! 

Happy Birthday!

From the team of Radostin Vasilev – Law Firm