Радостин Василев

Радостин Василев

Адвокат, Управляващ партньор

Сфери на дейност:

 • Регистрация и пререгистрация на търговски дружества;
 • Вписване на промени в обстоятелствата на търговеца;
 • Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, разделяне и отделяне на търговско предприятие;
 • Покупко-продажба на търговско предприятие;
 • Изготвяне на договори и документи свързани с ежедневната практика на търговеца;
 • Търговски сделки;
 • Консултиране в областта на трудовоправните отношения на търговеца с неговите работници и служители и изготвяне на пакет документи свързани с трудовите правоотношения;
 • Други въпроси на търговското право;
 • Изготвяне и консултиране по съставяне на пълномощни и сключване на договори за продажба, наем, заем, дарение, договори за изработка, поръчка и др.;
 • Реализиране на права и уреждане на спорове, произтичащи от сключен договор;
 • Отговорност по неизпълнение на договори, обезщетения и неустойки;
 • Търговско право;
 • Административно право;
 • Трудово право;
 • Гражданско право;

Услуги:

 • Процесуално представителство;
 • Представителство от адвокат;
 • Адвокатски консултации: устни и писмени;
 • Цялостно правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица по договор;
 • Изготвяне на договори, споразумения, завещания и делби;
 • Консултации по сделки с недвижими имоти, изготвяне на документация, ипотеки, финализиране на сделките;
 • Регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел;
 • Подготовка на всякакъв вид документи;
 • Правна помощ за придобиване на българско гражданство;
 • Арбитраж и др