Защита на взискателя в изпълнителното производство

“След като съдебното дело срещу длъжника е спечелено, то най-тежкото е вече зад гърба ми и всичко е приключило в

Защита на длъжника в изпълнителното производство

Пълно проучване и изготвяне на становище във връзка с образуваното изпълнително дело Предложения и полезни правни съвети за предприемане на

Защита на трето лице в изпълнителното производство

Пълно проучване и изготвяне на становище във връзка с образуваното изпълнително дело Предложения и полезни правни съвети за предприемане на

Облигационно право

Облигационно право, наричано и договорно право, е правен институт, съществуващ обективно в правния мир като съвкупност от правни норми. Предоставяме

Трудово право

Трудовото право е правен отрасъл, който има две основни функции – икономическа и защитна. Чрез своята икономическа функция, трудовото право

Търговско и корпоративно право

Търговското право е дял от частното право, представляващо система от норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията, в които

Сделки с недвижими имоти

Сделките, чрез които се придобива правото на собственост върху недвижим имот са покупко-продажба, дарение, замяна, договор за прехвърляне правото на

Конкурентно право

Конкурентното право е комплекс от правни норми които уреждат обществените отношения свързани със запазването, защитата и развитието на свободната стопанска

Интернет и онлайн регулации

“Интернет правото” регулира обществените отношения във виртуалната среда на Интернет пространството като засяга механизма, основни правни понятия и дефиниции. Засяга

Арбитраж

Решаване на спорове пред арбитраж Процесуално представителство пред арбитражните съдилища

Процесуално представителство

Екипът на Адвокатска кантора „Радостин Василев“ извършва: Процесуално представителство по граждански, изпълнителни и търговски дела; Процесуално представителство по административни и

Застрахователно право

Застрахователното право е съвкупността от правни норми, които регламентират отношенията по повод образуване, функциониране и прекратяване на застрахователните организации и

Семейно право

Семейното право е система от правни норми, които уреждат отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, настойничество и попечителство, както

Наследствено право

Наследственото право е съвкупност от гражданскоправни норми, уреждащи обществените отношения по повод смъртта на едно физическо лице и във връзка

Наказателно право

Наказателното право представлява система от правни норми, регулиращи обществени отношения, породени от извършването на престъпления. Българското наказателно право е кодифицирано

Данъчно право

Данъчното право регулира обществените отношения по повод разпределение на националния доход и постъпването на парични средства в държавния бюджет –

Авторско право

Представлява система от правни норими, уреждащи, регулиращи и защитаващи отношенията, възникнали при или по повод създаването и използването на научни,

Вещно право

Вещното право урежда имуществените отношения между лицата по повод притежаването и използването на индивидуално определени вещи. Понятието за собственост е

Банково право

Банковото право като правен отрасъл регулира обществените отношения, които възникват във връзка с осъществяване на банковата дейност. По своето естество

Административно право

Административното право в България е клон на публичното право и обхваща всички правни въпроси, свързани с държавната администрация. Характерна черта