Търговско и корпоративно право

Търговското право е дял от частното право, представляващо система от норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията, в които те влизат в процеса на осъществяване на дейността си.

Търговията и търговския оборот са основен двигател на бизнеса и потреблението. Поради това се нуждаят от стриктна и изчерпателна законова уредба. И макар Търговският закон да предоставя такава уредба, често възниква необходимост от оказване на специализирана правна помощ на физически и юридически лица. В сферата на търговското и корпоративното право, адвокатско дружество „Радостин Василев“ предлага на своите клиенти широк набор от правни услуги, сред които, но не само:

 • Избор на подходяща правна форма при стартиране на бизнес /ООД, ЕООД, АД, ЕАД, КДА/
 • Регистрация на фирми /учредяване на дружества/
 • Прехвърляне на дружествени дялове;
 • Промяна на правната форма;
 • Продажба на търговски дружества;
 • Изготвяне на франчайз договри във връзка със стъпването на международни и европейски пазари;
 • Правно облужване на чуждестранни юридически лица и създаване на бизнес в България;
 • Създаване на индивидуални становища относно рискови контрагенти;
 • Стратегии при събиране на вземания;
 • Процедури по несъстоятелност и други права на кредиторите;
 • Ликвидация на Търговски дружества;
 • Изготвяне на книжа и документи от всякакъв характер, касаещ дейността на търговските дружества;
 • Изготвяне на общи условия;
 • Правно проучване на потенциални контрагенти;
 • Комисионни договори, довори за лизинг и превоз;
 • Обявяване на годишни финансови отчети, покани за свикване на общо събрание, покани до кредитори за предявяване на вземанията им и решения за увеличаване/намаляване на капитала на дружествата;
 • Изготвяне на ценни книги;
 • Подготвка на документи за процедури от диференциран характер;
 • Лицензионни режими относно транспортни фирми, таксиметрова дейност, заложни къщи и много други;
 • Представителство пред държавни и общински органи;
 • Процесуално представителство по търговски дела пред всички съдебни инстанции;
Търговско и корпоративно право