Трудово право

Трудовото право е правен отрасъл, който има две основни функции – икономическа и защитна. Чрез своята икономическа функция, трудовото право осигурява развитието на производството и предлагането на услугите чрез регулиране на отношенията, които възникват във връзка с предоставянето на работна сила и нейното наемане. В неразривна връзка с тази функция се намира и неговата защитна функция, която осигурява правилното прилагане на принципите за свобода на труда и забрана за принудителен труд, както и дава възможност за правна закрила на интересите както на работниците и служителите, така и на работодателите. В сферата на трудовото право, Адвокатско дружество „Радостин Василев“ предлага:

  • Пълно правно съдействие на работодатели, касаещи трудовото законодателство;
  • Правни становища относно налагане на дисциплинарни наказания;
  • Консултации във връзка с граждански договори и абонаметни обслужвания;
  • Съдебно и извънсъдебно решаване на спорове касаещи трудови злополуки;
  • Подготовка на книжа и документи за всякакви трудовоправни спорове;
  • Представителство пред компетентните съдилища и всички съдебни инстанции, засягащи въпроси по съкращения, дисциплинарни наказания, уволнения и други правни спорове;
  • Подготовка на трудови договори, конфиденциални споразумения и декларации, правила за вътрешния трудов ред, инструкции и всякакви книжа и документи относими към сферата;
  • Осъществяне на преговори между служители и работодатели;
  • Консултации относно сключване и прекратяване на трудови правоотношения;
Трудово право