Сделки с недвижими имоти

Сделките, чрез които се придобива правото на собственост върху недвижим имот са покупко-продажба, дарение, замяна, договор за прехвърляне правото на собственост срещу издръжка и гледане и др. Независимо каква е сделката, за да има тя прехвърлително действие, т. е за да се прехвърли правото на собственост, е необходимо праводателят, т. е. този който ще прехвърля правото на собственост, да го притежава и да е собственик на имота, защото никой не може да прехвърля, това което не притежава. Ако това не е така, сделката няма да има прехвърлително действие, т. е. правото на собственост няма да е прехвърлено, и купувачът няма как да стане собственик, поради което сделката може да бъде развалена, което се извършва само по съдебен ред.

Независимо дали купувате, продавате или сключвате друг вид сделка с имот, винаги е важно да защите правно своя интерес. Правната сигурност при сделките с недвижими имоти е от особена важност както заради обичайно високия материален интерес, така и поради риска от възможна измама. Съдействието, което оказваме при различните видове сделки, цели именно да сведе рисковете до минимум, а по възможност и да ги елиминира напълно.

Екипът на Адвокатска кантора „Радостин Василев” предоставя на своите клиенти следните юридически услуги, но не само:

 • Проверка за наличието на тежести върху недвижими имоти – ипотеки, въбрани и други;
 • Съдействие със служба по вписванията относно удоствоверяване на собствеността и удостоверения за тежести;
 • Данъчни оценки от съответни общини;
 • Съдействие с Агенция по геодезия, картография и кадастър
 • Участие в преговори;
 • Комуникация с банкови институции във връзка с кредитиране;
 • Изповядване на сделки пред нотариуси;
 • Изготвяне на предварителни договори;
 • Съдействие при изваждане на кадастрални скици и кадастрални схеми;
 • Учредяване на вещни права
 • Осъществяваме процесуално представителство и защита по дела за обявяване на предварителния договор за окончателен от съда.
Сделки с недвижими имоти