Наследствено право

Наследственото право е съвкупност от гражданскоправни норми, уреждащи обществените отношения по повод смъртта на едно физическо лице и във връзка с преминаването на неговото имущество към други лица.

Лицето чието имущество се разпределя е наследодател, а лицата в чийто патримониум постъпва дял от наследството са наследниците, като отношенията по повод на наследството се уреждат по силата на правото на наследяване.

Нашите юридически услуги в областта на българското наследствено право се състоят основно в:

  • Консултации относно наследяване по закон и по завещание;
  • Изготвяне на завещания и становища по изготвени завещания;
  • Консултации относно отмяна на завещания;
  • Възстановяване на запазена част от наследството;
  • Делба на наследство;
  • Процедура по отказ от наследство;
  • Подготовка на книжа във връзка с отказ от наследство;
  • Съдебни производства относно неуредени наследствени отношения
  • Процесуално предствителство пред всички съдебни, държавни и общински органи;
  • Цялостна правна помощ по въпроси относно наследственото право;
Наследствено право