Наказателно право

Наказателното право представлява система от правни норми, регулиращи обществени отношения, породени от извършването на престъпления. Българското наказателно право е кодифицирано в Наказателния кодекс на Република България. То има за задача да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната правов ред, като за осъществяване на тази задача Наказателният кодекс определя кои общественоопасни деяния са престъпления и какви наказания се налагат за тях.

Наказателното право включва три правни клона (отрасъла) – материално наказателно право, наказателно-процесуално право и наказателно-изпълнително право.

Нашите консултации и правни услуги в областта на наказателното право обхващат:
• Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление
• Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия
• Споразумения за приключване на наказателни дела
• Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции

Наказателно право