Конкурентно право

Конкурентното право е комплекс от правни норми които уреждат обществените отношения свързани със запазването, защитата и развитието на свободната стопанска инициатива и ефективната конкуренция в стопанската дейност. По този начин е определен ЗЗК – споразумения решения и съгласувани практики с които се ограничава конкуренцията, злоупотреба с господстващо положение и всякакви други актове и действия, които могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.

В икономически аспект свободната стопанска инициатива е принцип, прогласен в Конституцията на Република България, а Законът за защита на конкуренцията осигурява неговата закрила и правилно прилагане. С него се забраняват всякакви действия, които водят до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията в страната чрез забранени споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотреба с монополно или господстващо положение, забранена концентрация между предприятия, нелоялна конкуренция и злоупотреба с по – силна позиция при договаряне.

В сферата на конкурентното право Адвокатско дружество „Радостин Василев“ предлага правни услуги, които обхващат:

  • Изготвяне на становища касаещи конкурентното право;
  • Подготовка на Искания за установяване за нелоялана конкуренция пред КЗК за извършени нарушения;
  • Изготвяне на отговори по постъпили Искания за установяване за нелоялна конкуренция;
  • Комуникация с КЗК по възникнали въпроси;
  • Процесуално представителство и обжалване решения на КЗК пред Върховния административен съд.
Конкурентно право