Защита на трето лице в изпълнителното производство

  • Пълно проучване и изготвяне на становище във връзка с образуваното изпълнително дело
  • Предложения и полезни правни съвети за предприемане на съответни правни действия.
  • Обжалване на постановлението за възлагане;
  • Обжалване действията на съдебния изпълнител когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице;
  • Обжалване на въвода във владение на недвижим имот от трето лице, което е било във владение на имота преди предявяване на иска, решението по който се изпълнява.
Защита на трето лице в изпълнителното производство