Защита на длъжника в изпълнителното производство

 • Пълно проучване и изготвяне на становище във връзка с образуваното изпълнително дело
 • Предложения и полезни правни съвети за предприемане на съответни правни действия.
 • Подготовяне на писмени молби, възражения, искания, жалби и други.
 • Обжалване на постановлението за глоба и постановлението за възлагане
 • Обжалване насочването на изпълнението върху имущество, което е несеквестируемо;
 • Обжалване отнемането на движима вещ или отстраняването на длъжника от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението;
 • Обжалване отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл.468, ал.4 и чл.485 от ГПК
 • Обжалване определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл.470, както и в случаите по чл.486, ал.2 от ГПК
 • Обжалване отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение;
 • Обжалване на разноските по изпълнението;
 • Обжалване на предприетия от съдебния изпълнител способ поради несъразмерност на принудителното изпълнение;
 • Ангажиране отговорността на съдебния изпълнител за причинени имуществени или неимуществени вреди на длъжника в производството поради незаконосъобразно принудително изпълнение;
 • Завеждане на отрицателен установителен иск срещу взискателя в производството за освобождаване на длъжника от задължението.
Защита на длъжника в изпълнителното производство