Защита на взискателя в изпълнителното производство

“След като съдебното дело срещу длъжника е спечелено, то най-тежкото е вече зад гърба ми и всичко е приключило в моя полза.” – често срещано при клиентите, но абсолютно погрешно. Това че съдът е задължил едно лице да извърши определени действия – например: да изплати определена парична сума на ищеца, в никакъв случай не означава, че това ще бъде направено доброволно от длъжника. Следва кредиторът следва да потърси помощта на съдебен изпълнител – частен или държавен, да образува изпълнително дело и да се конституира в него като взискател.

Когато от страна на длъжника липсва доброволно изпълнение, като заместител на последното се осъществява изпълнителното производство – като производство за индивидуално принудително изпълнение. Изразява се в правото на взискателя (кредитор – преди започване на процеса) да изисква от съдебния изпълнител да образува изпълнително дело и против волята на длъжника да осъществява действия (израз на правни актове), целящи отнемане на части от цялото имущество на длъжника. В хода на този динамичен процес по молба на взискателя се посочват изпълнителните способи. Изключително важно е прецизирането на изпълнителните способи още в молбата за образуване на изпълнителното дело, за да успее взискателят (кредиторът) да постигне ефекта и смисъла на индивидуалното принудително изпълнение, което се характеризира с ефективност, бързина и светкавична удовлетвореност, скрепени с елемент за изненада за длъжника.

Нашият екип притежава огромен професионален опит в сферата на водене и образуване на изпълнителни дела и част от услугите, които предлага са:

 • Подготвяне на всички необходими документи за образуване на производство по принудително събиране на вземането.
 • Водене на изпълнителното производство от образуване до прекратяване.
 • Пълно правно съдействие пред ЧСИ или ДСИ до пълно погасяване на дълга по изпълнителното дело.
 • Консултиране и изготвяне на становища относно всякакви въпроси, касаещи изпълнителното производство.
 • Предприемане на различни способи по принудително изпълнение срещу длъжника, а именно: проучване на имущественото състояние на длъжника, налагане на запори на трудово възнаграждение, банкови сметки, съдействие за изпращане на запори до други трети задължени лица, налагане на възбрани върху притежаваното от последния имущество и други законни способи за принудително изпълнение.
 • Съдействие при желание за преговори между страните в изпълнителното производство за постигане на доброволно погасяване на цялото задължение.
 • Обжалване отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие;
 • Обжалване отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл.468, ал.4 и чл.485 от ГПК
 • Обжалване на постановлението за възлагане;
 • Обжалване спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение.
 • Процесуално представителство при депозирани молби, обжалвания, възражения и други от страна на длъжника
 • Към настоящия момент нашият екип осъществява водене на над 800 изпълнителни дела, образувани при различни частни и държавни съдебни изпълнители от цялата страна, и бихме могли да се похвалим с висока и бърза събираемост и удовлетворяване на претенциите на нашите клиенти.
Защита на взискателя в изпълнителното производство