Застрахователно право

Застрахователното право е съвкупността от правни норми, които регламентират отношенията по повод образуване, функциониране и прекратяване на застрахователните организации и отношенията между тях и застрахованите лица.

Застрахователното правоотношение възниква при сключване на договор между застрахователна организация и застрахованото лице. Понятието за застрахователен договор е уредено в чл. 183 от Кодекса на застраховането и гласи „с договора за застраховка застрахователят се задължава да поеме определен риск срещу плащане на премия и при настъпване на застрахователното събитие да заплати на застрахования или на трето ползващо се лице застрахователно обезщетение или парична сума“.

Този договор представлява съвпадение на две насрещни волеизявления на застраховател и на застрахован. Всеки един от тях има определени права и задължения. Задълженията за застрахователя се наричат отговорности – носи риска и при настъпване на застрахователното събитие е длъжен да плати обезщетение или застрахователна сума. Застрахованият има задължение да плати застрахователната премия, да представи на застрахователя информация от значение за застраховането.

Застрахователният договор е двустранен, възмезден, консенсуален, формален и алеаторен. Той е двустранен и възмезден, защото срещу задължението на застрахования да плати застрователна премия в тежест на застрахователя възниква задължението да даде застрахователна закрила. Всяко от тези задължения е основание за насрещно задължение. Той е консенсуален, т.к. постигнатото съгласие, в определената за това форма, запълва фактическия състав на договора. Той е формален, понеже законът изисква писмена форма за неговата действителност – сключва се писмено като застрахователна полица или друг писмен акт.

Нашите консултации и правни услуги в областта на застрахователното право обхващат:

  • Правна подкрепа при обстоятелства касаещи задължителната застраховка
  • „Гражданска отговорност” и ПТП;
  • Правно съдействие касаещи злополуки при превоз на пътници в средствата за обществен превоз;
  • Консултации относно трудови злополуки;
  • Съвети по всички видове застраховки – задължителни и незадължителни.
  • Комплексно правно обслужване на Застрахователни дружества и Застрахователни брокери.
  • Комуникация с държавни и общински органи по застрахователни въпроси;
  • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции по застрахователни дела от всякакъв характер.
Застрахователно право