Вещно право

Вещното право урежда имуществените отношения между лицата по повод притежаването и използването на индивидуално определени вещи. Понятието за собственост е ключово за вещното право. Собствеността е право на едно лице да владее, да ползва и да се разпорежда с определена вещ, като същевременно всички останали се задължават да не му пречат.

Освен неограничено право на собственост, е възможно да съществуват и ограничени вещни права, каквото е правото на строеж (суперфиция), правото на ползване, различните видове сервитути (задължение на един имот да търпи дейността и използването на съседен имот – примерно за прокарване на водопровод). В някои случаи тези ограничени вещни права имат самостоятелен живот, а в други са обусловени от основното право на собственост.

Освен еднолична собственост – едно лице да е собственик на една вещ – е възможно да има и съсобственост между няколко лица, всяко от които притежава дялове в общата вещ. Класически пример за съсобственост е Етажната собственост в сграда с няколко самостоятелно обособени имота в нея или Съпружеската имуществена общност, която възниква при сключването на брак, или съсобствеността върху вещ, създадена с общия труд на няколко лица. При определени обстоятелства съсобствеността може да се прекрати чрез доброволна или съдебна делба.

Нашият екип предлага пълен пакет юридически услуги като част от които са:

 • Консултации във връзка с придобиването на недвижими имоти
 • Учредяване на вещни тежести върху имоти – ипотеки, сервитути, право на ползване, право на преминаване и т.н.;
 • Комуникация с държавни и общински органи във връзка с недвижими имоти;
 • Изготвяне и предявяване на искове за защита на нарушено владение, искове за установяване на собственост, искове за определяне точните граници на имот и други.
 • Съдебна и извънсъдебна делба на имоти;
 • Правни съвети относно етажна собственост;
 • Правна подкрепа по Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост;
 • Процесуално представителство пред различните видове съдилища;
 • Предявяване и защита по собственически и владелчески дела;
 • Пълно съдействие при изповядване на сделки пред нотариуси;
 • Оформяне на цялостна визия при покупки и продажби на недвижими имоти;
 • Подготовка на предварителни договори;
 • Помощ при отдаване под наем и изготвяне на съответните книжа;
 • Консултиране относно кредитиране;
 • Подпомагане на чуждестранни физически и юридически лица при сделки с недвижими имоти;
Вещно право