Банково право

Банковото право като правен отрасъл регулира обществените отношения, които възникват във връзка с осъществяване на банковата дейност. По своето естество това са финансово – парични отношения, които се пораждат по повод сключване и изпълнение на банкови сделки между банки и субекти на правото физически или юридически лица. Предметът на банковото право включва в себе си търговски, граждански и публични правоотношения. В развитото общество, всеки гражданин използва услугите на банка – да направи депозит в нея на собствени парични средства или за получаване на трудово възнаграждение, както и за заемни средства под формата на потребителски, ипотечен или фирмен кредит.

Нашите правни услуги в тази област обхващат:

  • Правни консултации относно потребителски и ипотечни кредити;
  • Консултиране по овърдрафти, валутни операции и общи условия;
  • Цялостно правно обслужване касаещо бизнес кредитиране на стартиращ и вече съществуващ бизнес;
  • Процесуално представителство пред съдебната система във връзка със задължения към банки и други кредитни институции;
  • Цялостно правно обслужване на банкови и небанкови кредитни институции;
Банково право