Административно право

Административното право в България е клон на публичното право и обхваща всички правни въпроси, свързани с държавната администрация. Характерна черта на българското административно право е, че то регулира правоотношенията между държавните органи и отделния гражданин.

Административните органи действат въз основа и в рамките на закона и важи общата презумпция за законосъобразността на техните актове. В случай че бъдат засегнати законни права и интереси на граждани от действие или бездействие на административните органи, АПК предвижда специална извънсъдебна и съдебна процедура за защитата им. Освен това на гражданите се дължи обезщетение в тези случаи, например претенция за възстановяване на разноските, иск за отговорност на административния орган поради нарушаване на законовоустановено задължение за действие или бездействие и т.н.

Ние сме готови да Ви предложим съдействие на високо професионално ниво. Нашите правни услуги в тази област обхващат:

 • Процесуално представителство по административни дела пред всички съдебни инстанции.
 • Защита на лицата, привлечени към Административнонаказателна отговорност;
 • Консултиране и изготвяне на становища относно дейности с разрешителен и лицензионен режим
 • Издаване на индивидуални, общи и нормативни административни актове.
 • Възобновяване на производства по издаване на административни актове;
 • Оспорване на административни актове пред всички съдебни инстанции.
 • Оспорване на незаконосъобразни и нецелесъобразни административни актове по административен ред;
 • Отмяна на влезли в сила съдебни актове;
 • Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
 • Въвеждане в действие на административни актове и съдебни решения;
 • Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания;
 • Оспорване на наказателните постановления.
 • Възобновяване на административнонаказателни производства.
 • Въвеждане в действие на наказателните постановления на съдилищата по административнонаказателни дела;
 • Съдействие по Закона за устройство на територията
 • Обжалване на административни актове от всякакъв характер
 • Търсене на отговорност на държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за причинените от тях вреди /ЗОДОВ/
 • Правна помощ за чужденци относно придобиване статут на пребиваване, гражданство, визи и комуникация с посолства
 • Подготовка на книжа и документи за обществени поръчки и други.
Административно право