Авторско право

Представлява система от правни норими, уреждащи, регулиращи и защитаващи отношенията, възникнали при или по повод създаването и използването на научни, литературни, художествени и други произведения продукт на интелектуален труд. Според чл.3, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права обект на авторско право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:

 • литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
 • музикални произведения;
 • сценични произведения – драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
 • филми и други аудио-визуални произведения;
 • произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
 • реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
 • фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
 • одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
 • графично оформление на печатно издание;
 • кадастрални карти и държавни топографски карти.

Обекти на авторско право са също:

 • преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
 • аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
 • периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.

Обект на авторско право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

Адвокатско дружество „Радостин Василев“ Ви предлага адвокатска защита по административно-наказателни производства, касаещи нарушения на авторски права, деликтни авторскоправни искове по чл.95 и следващите от ЗАПСП, както и във връзка с наказателни производства по чл.172а от НК. Също така нашите услуги в тази област обхващат:

 • Регистрация и защита на българска, европейска и международна търговска марка;
 • Правна защита и съдействие относно художествена собственост в сферите на науката литературата и изкуството;
 • Правни консултации във връзка с авторското право и сродните му права;
 • Всеобхватна юридическа помощ във връзка с промишлен дизайн;
 • Юридическа подкрепа при създаване, използване и закрила на изобретения;
 • Лицензионна търговия с обекти на индустриална и интелектуална собственост;
 • Консултации относно географски обозначения;
 • Проверки относно сходни елементи и характеристики на обекти на интелектуалната собственост;
 • Процесуално представителство пред компетентните съдилища, Патентно ведомство и пред всички релевантни институции относно интелектуалната собственост
Авторско право