ФИФА въведе изпит за футболните агенти. Кратък преглед на новия Правилник.

ФИФА въведе изпит за футболните агенти. Кратък преглед на новия Правилник.

На 03.01.2023г. ФИФА публикува на официалния си сайт новият Правилник за футболните агенти. Съгласно Правилника разпоредбите от чл. 1 до чл. 10 и чл. 22 до чл. 27, които са свързани с процедурата за получаване на лиценз, влизат в сила от 09.01.2023г. Останалите разпоредби, извън посочените, пораждат действие от 01.10.2023г.

Следователно, задължението на клиентите да използват само услуги на лицензирани футболни агенти във връзка с дадена сделка, започва да се прилага от 01.10.2023г.

Националните федерации трябва да приемат правилник за футболните агенти, който следва да бъде съобразен с Правилника за футболните агенти на ФИФА. Така изготвеният правилник от всяка една от националните федерации ще влезе в сила от 30.09.2023г.

Какво ще се случи с вече съществуващите споразумения за представителство?

Споразумение за представителство, което е в сила към момента на одобряване на Правилника за футболните агенти (FFAR), ще остане валидно до изтичане на предвидения в него срок и не може да бъде удължавано.

Всички нови споразумения за представителство или подновявания на съществуващи споразумения за представителство, сключени след одобряването на Правилника за агентите, трябва да са в съответствие със същия, считано от 01.10.2023 г.

В случай че в споразумението за представителство възнаграждението на агента надвишава максималния размер, определен от ФИФА (вижте таблицата по-долу), и се появи претенция за комисиона от страна на агента след 01.10.2023 г., дори и ако същата претенция е съгласно споразумение за представителство, подписано в периода между одобрението на Правилата за агенти и 30.09.2023г. включително, ФИФА няма да разглежда на подобни претенции, които надвишават определения максимален размер на агентските възнаграждения.

Във всеки случай, всяко лице, което е сключило подобно споразумение за представителство, трябва да получи лиценз съгласно Правилника за футболните агенти (FFAR), за да продължи да предоставя услуги като футболен агент, считано от 01.10.2023 г. (вж. чл. 22, ал. 3 от Правилника за футболните агенти). В противен случай, те няма да имат право да предоставят услуги като „футболни агенти“ (по см. на Правилника за футболните агенти) след тази дата.

Кой може да стане лицензиран футболен агент?

Всяко физическо лице, което отговаря на изискванията на ФИФА и издържи успешно изпит, който ще провери знанията му относно Правилниците на ФИФА, регулиращи системата за футболните трансфери – Правилник за агентите, Правилник за статута и трансфера на футболисти, Устав на ФИФА, Етичен кодекс на ФИФА, Дисциплинарен кодекс и Наръчник за защита на децата и д.р.

 При успешно издържан изпит, футболният агент дължи веднъж годишно заплащането на такса към ФИФА в размер на 600 USD, която включва достъп до платформата за агенти, Програмата на ФИФА за продължаващо професионално развитие (CPD) и съответните процедури за разрешаване на спорове в рамките на Камарата за агенти към Футболния трибунал (Agents Chamber of the Football Tribunal).

ФИФА не спира до тук с изискванията си. За да запазите лиценза си на футболен агент в рамките на всяка една година, а именно в периода: 1 октомври – 30 септември, трябва да имате събрани минимум 20 кредита по Програмата за продължаващо професионално развитие (CPD), създадена от ФИФА. Това означава, че трябва не само да посещавате организираните от ФИФА курсове по гореспоменатата програма, но трябва да вземете успешно изпита след всеки курс. В противен случай няма да имате събран достатъчен минимален брой кредити, което води до автоматично суспендиране на лиценза. В случай че агента не отговаря на изискванията по Програма за продължаващо професионално развитие (CPD) в рамките на 60 дни от суспендирането на лиценза, същият бива отнет.

Изискванията за представителство на непълнолетно лице

За да може футболен агент да представлява непълнолетно лице, споразумение за представителство може да се подпише до шест месеца преди непълнолетното лице да навърши възрастта, която му позволя да подпише първи професионален договор в съответствие със законодателството, приложимо в страната или на територията на асоциацията членка, където непълнолетното лице ще бъде наето.

Освен това не всеки агент с лиценз може да представлява непълнолетно лице. За тази цел агентът трябва да премине успешно курс (видно от чл. 13 (2) от Правилника за агенти), който му дава необходимата акредитация, която е за период от три години.

В случай че сте имали регистрация като футболен агент, съгласно Правилника за агенти на ФИФА (изд. 1991г., 1995г. , 2001г. и 2008г.) и докажете, че през периода от 2015г. до излизането на новия правилник през 2022г. сте били регистриран като посредник, в такъв случай може да не се явявате на изпит, но трябва да спазвате Програмата за продължаващо професионално развитие (CPD).

Възнаграждение на агента

Възнаграждението на футболния агент следва да се заплати директно от клиента. Изключение от това правило са случаите, в които агентът представлява физическо лице с годишното трудовото възнаграждение по-малко  или равно на 200 000 USD. В такъв случай възнаграждението на агента може да бъде заплатено от дружеството, което ангажира това лице.

Футболният агент има право да получи възнаграждение за услуга само ако възнаграждението съответства на услугите, предварително определени в споразумение за представителство, което е в сила към момента, в който се извършва съответната услуга от футболния агент.

Когато трудовият договор е с продължителност по-голяма от споразумение за представителство, футболният агент може да получи възнаграждение за услуги след изтичането на срока на споразумението за представителство, докато договореният трудов договор на физическото лице все още е в сила и при условие че това е изрично договорено с клиента в споразумението за представителство.

Плащането на всяко възнаграждение към агента следва да се извършва след приключване на съответния трансферен период и на вноски на всеки три месеца за срока на договорения трудов договор.

Когато трудовият договор е за период по-малък от шест месеца, плащането към агента следва да се извърши на една вноска при изтичането на срока на договорения трудов договор.

В случай че продължителността на трудовия договор е по-дълга от свързания с него договор за представителство, футболният агент може да получи възнаграждение за извършените услуги след изтичане на споразумението за представителство, докато договореният трудов договор на лицето все още е в сила, и при условие че това е изрично договорено с клиента в споразумението за представителство.

Освен това, в случай че договореният трудов договор на лицето бъде преждевременно прекратен от него без основателна причина или лицето бъде трасферирано в друг клуб преди изтичането му, футболният агент няма право да получи по-нататъшно възнаграждение. В такава ситуация агентът може да получи само възнаграждението, което е станало дължимо преди настъпването на едно от горепосочените събития.

Срок на споразумението за представителство

Споразумението за представителство между агент и футболист/треньор не трябва да надвишава период от две години. Този срок може да бъде удължен само чрез подписването на ново споразумение за представителство.

Агентът трябва също така:

i. да уведоми писмено футболиста или треньора, че последните трябва да обмислят възможността да получат независим правен съвет във връзка със споразумението за представителство; и

ii. да получи писмено потвърждение от футболиста или треньора, че те са получили или са решили да не вземат такъв правен съвет.

Споразумение за представителство, сключено с клуб или национална федерация, като клиент, няма ограничение в срока на действие.

Размер на агентското възнаграждение

Възнаграждението на агента се изчислява, както следва:

а) Когато представлява физическо лице или приемащ клуб: на базата на възнаграждението на физическото лице.

б) Когато представлява трансфериращ клуб: въз основа на трансферната компенсация за съответната транзакция.

Максималният размер на възнаграждението на агента по дадена сделка, независимо от броя на футболните агенти, предоставящи услуги на конкретен клиент, е описано в таблицата по-долу:

FIFA Clearing House

Всички плащания към футболни агенти ще се осъществяват чрез FIFA Clearing House, след като това бъде заложено в правилника й, тъй като към момента все още не е и докато това не стане факт, сумите по споразумение за представителство ще бъдат изплащани директно към агента.

Адвокатско дружество “Радостин Василев”, като една от малкото кантори в България специализирана в спортното право и доказала се през годините като опитен и надежден партньор за клубове, футболисти, треньори и агенти, ще има свой кандидат за лицензиран „ФИФА Агент“, а именно Ива Николова, ръководител на отдел “Спорт” с дългогодишен опит в областта на спортното право и спортния мениджмънт, ще се яви на първата сесия на изпита за футболни агенти, който ще се проведе през месец април тази година.

По този начин бихме искали да дадем още по-голяма гаранция на клиентите и партньорите ни за нашия професионализъм и желанието да допринесем за развитието на футбола в България в една по-добра, по-професионална и прозрачна посока.

От екипа на Адвокатско дружество “Радостин Василев”