Услуги

Услуги

Защита на взискателя в изпълнителното производство

“След като съдебното дело срещу длъжника е спечелено, то най-тежкото е вече зад гърба ми и всичко е приключило в моя полза.” – често срещано

Защита на длъжника в изпълнителното производство

Пълно проучване и изготвяне на становище във връзка с образуваното изпълнително дело Предложения и полезни правни съвети за предприемане на съответни правни действия. Подготовяне на

Защита на трето лице в изпълнителното производство

Пълно проучване и изготвяне на становище във връзка с образуваното изпълнително дело Предложения и полезни правни съвети за предприемане на съответни правни действия. Обжалване на

Облигационно право

Облигационно право, наричано и договорно право, е правен институт, съществуващ обективно в правния мир като съвкупност от правни норми. Предоставяме правни консултации, становища и процесуално

Трудово право

Трудовото право е правен отрасъл, който има две основни функции – икономическа и защитна. Чрез своята икономическа функция, трудовото право осигурява развитието на производството и

Търговско и корпоративно право

Търговското право е дял от частното право, представляващо система от норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията, в които те влизат в процеса на

Сделки с недвижими имоти

Сделките, чрез които се придобива правото на собственост върху недвижим имот са покупко-продажба, дарение, замяна, договор за прехвърляне правото на собственост срещу издръжка и гледане

Конкурентно право

Конкурентното право е комплекс от правни норми които уреждат обществените отношения свързани със запазването, защитата и развитието на свободната стопанска инициатива и ефективната конкуренция в

Интернет и онлайн регулации

“Интернет правото” регулира обществените отношения във виртуалната среда на Интернет пространството като засяга механизма, основни правни понятия и дефиниции. Засяга както правните така и основополагащите

Арбитраж

Решаване на спорове пред арбитраж Процесуално представителство пред арбитражните съдилища

Процесуално представителство

Екипът на Адвокатска кантора „Радостин Василев“ извършва: Процесуално представителство по граждански, изпълнителни и търговски дела; Процесуално представителство по административни и данъчни дела; Процесуално представителство по

Застрахователно право

Застрахователното право е съвкупността от правни норми, които регламентират отношенията по повод образуване, функциониране и прекратяване на застрахователните организации и отношенията между тях и застрахованите

Семейно право

Семейното право е система от правни норми, които уреждат отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, настойничество и попечителство, както и отношенията между родители и

Наследствено право

Наследственото право е съвкупност от гражданскоправни норми, уреждащи обществените отношения по повод смъртта на едно физическо лице и във връзка с преминаването на неговото имущество

Наказателно право

Наказателното право представлява система от правни норми, регулиращи обществени отношения, породени от извършването на престъпления. Българското наказателно право е кодифицирано в Наказателния кодекс на Република

Данъчно право

Данъчното право регулира обществените отношения по повод разпределение на националния доход и постъпването на парични средства в държавния бюджет – това са отношения, които имат

Авторско право

Представлява система от правни норими, уреждащи, регулиращи и защитаващи отношенията, възникнали при или по повод създаването и използването на научни, литературни, художествени и други произведения

Вещно право

Вещното право урежда имуществените отношения между лицата по повод притежаването и използването на индивидуално определени вещи. Понятието за собственост е ключово за вещното право. Собствеността

Банково право

Банковото право като правен отрасъл регулира обществените отношения, които възникват във връзка с осъществяване на банковата дейност. По своето естество това са финансово – парични

Административно право

Административното право в България е клон на публичното право и обхваща всички правни въпроси, свързани с държавната администрация. Характерна черта на българското административно право е,

ФУТБОЛНО ПРАВО

Футболното право е основна област на фокус за нашата кантора. Екипът на Адвокатско дружество “Радостин Василев” има голям опит в разрешаването на спорове свързани с

СПОРТНО ПРАВО

Нашите експерти в областта на спортното право имат десетилетия опит в консултирането по въпроси свързани със спорта в различни спортни дисциплини като волейбол, плуване, лека

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Адвокатско дружество “Радостин Василев” осъщестява процесуално представителство на футболисти, посредници, клубове и федерации пред: Комисията за статута на футболисти (FIFA PSD) и комисията за разрешаване

АНТИДОПИНГ

Адвокатско дружество “Радостин Василев” е изборът на много атлети, клубове и федерации в спорове, свързани с антидопинг. Нашите експерти и адвокати в отдел “Спортно право

СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ

Адвокатско дружество “Радостин Василев”, представлява професионални състезатели по футбол и треньори. Като член на нашето семейство ще разполагате с цял екип от бизнес и правни