ГФО за 2022 г. на Адвокатско дружество „Радостин Василев“

На основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводство Адвокатско дружество “Радостин Василев” публикува своя ГФО за предходната 2022 г.

Адвокатско дружество „Радостин Василев“ не подлежи на задължителен независим финансов одит за 2022 г. и с оглед изискванията на чл. 42, ал. 1 от Закона за счетоводството не е задължено и не изготвя доклад за дейността.

Тъй като за 2022 г. Адвокатско дружество „Радостин Василев“ попада в хипотезата на чл. 19, ал. 2 от Закона за счетоводството, съгласно чл. 29, ал. 4 от същия закон годишният финансов отчет на дружеството може да се състои само от съкратен баланс.

Изтеглете документите от тук