ГФО за 2021 г. на Адвокатско дружество „Радостин Василев“

На основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводство Адвокатско дружество “Радостин Василев” публикува своя ГФО за предходната 2021 г.

Адвокатско дружество „Радостин Василев“ не подлежи на задължителен независим финансов одит за 2021 г. и с оглед изискванията на чл. 42, ал. 1 от Закона за счетоводството не е задължено и не изготвя доклад за дейността.

Съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗСч малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват най-малко баланс/отчет за финансовото състояние и приложение, когато предприятието има задължение за изготвянето му.

Изтеглете документите от тук